תקנון האתר

 1. כללי

 • אתר https://cosmetics-shop.co.il (להלן "האתר") הינו בבעלות מ.ס ניהול (להלן "העסק") ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי / מכירתי / פרסומי המציע למשתמשים בו מידע אודות השירותים אותם העסק מספק (להלן "המשתמש/ים" "ו/או לקוח/ות"). באתר מופעל מנוע חיפוש אשר בעזרתו יכול הגולש לחפש מוצרים אשר העסק משווק שונים והמוצעים למכירה על ידה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או השארת פנייה לחזרה על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת הבלעדי של העסק. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות כלל המסמכים והנספחים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד.
 • כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, הינך נדרש לעיין בתנאים אלו מעת לעת ולעקוב אחר השינויים. יובהר ויודגש כי, שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או פנייה לעסק על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • יובהר ויודגש כי, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. כל שימוש מסחרי באתר הינה אסורה.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 1. הזכאים להשתמש באתר:

 • הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים הבאים:
  • שימוש כללי באתר יותר לכל משתמש באשר הוא.
  • העסק שומר לעצמו את הזכות ,לאפשר שימוש רק לאחר שהמשתמש הזדהה באופן מלא בהתאם לטופס ההרשמה. במקרה שכזה, המשתמש מתחייב, למלא באופן מדויק את פרטיו מלאים, התחזות לאדם או לתאגיד במהלך השימוש באתר הינה אסורה בהחלט, ומובהר כי הדבר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר.
  • שימוש בפורומים, ככל ויהיו, יתאפשר רק אם ברשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין, והוא מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההרשמה לרבות אך לא רק,, שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד, כתובת תא הדואר האלקטרוני וכתובת מקום המגורים, מספר זיהוי/רישום, ומספרי טלפון.
 • למען הסר ספק מובהר כי לעסק נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר העסק, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות.
 • העסק יהיה רשאי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 1. אחריות השימוש באתר:

 • השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש, העסק אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'). העסק אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. העסק מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל המשתמש מצהיר ומסכים לכך שכל הסתמכות על התוכן, מידע, הצהרות ועוד המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הנכס והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 • באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי העסק, הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתו של העסק והוא אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים ולמשתמש לא תהא כל תלונה ו/או הלנה וזה לא יוכל לתבוע כל סעד באופן ישיר ו/או עקיף בגין השימוש בקישורים כאמור. כל אתר אשר כן יהיה מופעל על ידי העסק יהיה בו מדינות פרטיות שלו אשר אינו קושר אותו לאתר זה.
 • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי העסק (לרבות מאמרים, סרטונים, מענה לשאלות, טיפים ו/או תמונות ומידע על נכסים) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי העסק ו/או לתוכן של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי העסק במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). העסק לא יישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהעסק אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
 • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את העסק ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויב העסק ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש לעסק אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 1. שימושים אסורים:

 • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי העסק, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו באופן עקיף ו/או באופן ישיר.
  • להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא כל זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לשם הטוב ו/או כל זכות אחרת כל זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור.
  • לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 • ביצוע כל פעולה בלתי חוקית באופן ישיר ו/או עקיף.

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכוש הבלעדי של העסק או של צד שלישי, אשר הרשה לעסק להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לעסק בלעדי (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מהעסק לכך מראש ובכתב.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד [אלא אם ניתן אישור מיוחד על כך בשירות שהוזמן.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם העסק וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין העסק, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של העסק ואין לעשות בהם כל שימוש.

 1. תוכן האתר והשימוש בו

  • תכונות, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, עליו לפנות לעסק באופן מידי אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
  • ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של העסק לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. העסק אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. העסק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. העסק אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • העסק משתדל שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של העסק ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את העסק מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידו באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
  • העסק רשאי להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, יהיה העסק רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • העסק ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי העסק ובין על ידי צדדים שלישיים;
   • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 1. התיישנות

 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד העסק ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או לנכסים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 7 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

 • על כל שימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית משפט במחוז ירושלים, אשר לו הסמכות העיניינית בלבד, הדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות

 • תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין העסק.
 • ככל ותנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין העסק בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 1. יצירת קשר

 • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל העסק מ.ס ניהול אשר cosmetics-shop מנוהלת על ידו באמצעות השארת פנייה / צור קשר באתר או לחילופין בוואטסאפ: 051-5588135 או במייל: c.shop.israel@gmail.com

מדיניות החזרת מוצרים על פי חוק תקנות הגנת הצרכן

החזרת התמורה, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ14 ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום
בתקנות אלה :

אריזה מקורית – מוצר וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש. כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;

מוצר – מוצר שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים

החזרת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה
במקרה שהמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי הצרכן. דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

החלפה של מוצרים
תעשה בתוך 14 יום ממועד הרכישה בליווי חשבונית, כשהמוצר חדש, שלם ובאריזתו המקורית. בהעדר חשבונית יינתן השרות, אך ורק במידה וניתן יהיה לשחזר את הרכישה
התמורה שתינתן בעבור החזרה של מוצרים הינה תעודת זיכוי

 • המוצר יזוכה על פי ערכו השקלי ביום רכישתו, בניכוי הנחות והמבצעים
 • ניתן להחזיר מוצרים באיסוף על ידי שליח של העסק בתשלום
 • החזר כספי יבוצע ע"י החברה תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה, ההחזר יבוצע באופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות

אופן תשלום עבור מוצרים

תשלום על מוצר יהיה בכרטיס אשראי
לא ניתן לשלם בהקפה (אלה אם סוכם אחרת עם העסק)
תשלום בכרטיס אשראי הוא מאובטח בתקן SSL

מדיניות משלוחים

 • הזמנות שיתבצעו בכל יום יספקו בין 1-3 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) במשלוח אקספרס ובין 3-14 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) במשלוח רגיל.
 • הזמנות אחרי השעה 18:00 יעברו ליום העסקים הבא. המסירה מתבצעת עד השעה 20:00  ביום העסקים.
 • החל מרגע אישור ההזמנה בחברת האשראי, בימי עסקים בלבד (ימים א'- ה')
 • ישובים מרוחקים עד 6 ימי עסקים נוספים לכול סוג משלוח.
 • ייתכנו עיכובים של חברות השילוח
 • עלות משלוח כפי שמופיע בעת תשלום סל הקניות
 • שליח עד הבית בתקופת הקורונה – עפ"י הוראות משרד הבריאות השליח משאיר את החבילה בסף הדלת
 • השליחות מבוצעת על ידי חברות השילוח / שילוח של העסק
 • ככל ויהיו הגבלות קורונה זמני האספקה עלולים להתארך מעבר לזמני האספקה המצוינים , נעשה את מיטב המאמצים לספק את הזמנות מוקדם ככל האפשר

Shopping Cart